USAID presents

Justice Innovation Summit Registration Form

2022-10-06 09:00 - 15:00 @ Klan Arena

Ticket(s)

This event has ended.

Event Details

ENGLISH

USAID’s Justice Activity is organizing the first ever Justice Innovation Summit in Kosovo. The one-day summit will be an opportunity to Launch the Justice Innovation Network, and to inform the greater public about the importance of introducing innovative solutions in the justice system, as well as the importance of putting the people/citizens in the center of those solutions.

The Justice Innovation Network established earlier this year is a mechanism that puts together justice service providers, civil society organizations, businesses, and international donor communities in one place to enable them to talk about the challenges/issues in the justice system in Kosovo and find innovative ways to deal with those challenges/issues.

USAID has been implementing their global People-Centered Justice approach in all its activities through its Justice Activity in Kosovo. This approach intends to place the people/end-users in the center of solutions, meaning that all the created solutions are there to allow citizens to have better access to justice services, feel valued and have a voice. Procedural Justice Initiative is one of the people-centered approaches that Justice Activity has been implementing in all Basic Courts and Constitutional Court. Procedural Justice implies that the justice seeker should be able to have easy access to courts services and be treated with dignity.

ALBANIAN

Projekti i USAID-it për Drejtësi i po organizon Samitin e parë të Inovacionit në Drejtësi në Kosovë. Samiti njëditor do të jetë një mundësi për të lancuar Rrjetin e Inovacionit në Drejtësi dhe për të informuar publikun më të gjerë për rëndësinë e prezantimit të zgjidhjeve inovative në sistemin e drejtësisë, si dhe rëndësinë e vendosjes së njerëzve/qytetarëve në qendër të atyre zgjidhjeve.

Rrjeti i Inovacionit në Drejtësi i themeluar në fillim të këtij viti, është një mekanizëm që bashkon ofruesit e shërbimeve të drejtësisë, organizatat e shoqërisë civile, bizneset donatorët ndërkombëtarë në një vend për t'u mundësuar atyre të flasin për sfidat/çështjet në sistemin e drejtësisë në Kosovë dhe të gjejnë mënyra inovative për t'u marrë me ato sfida/çështje.

USAID-i ka zbatuar qasjen e vet globale të drejtësisë me qendër njerëzit në të gjitha aktivitetet e saj përmes Projektit të Drejtësisë në Kosovë. Kjo qasje synon të vendosë njerëzit/përdoruesit në qendër të zgjidhjeve, që do të thotë se të gjitha zgjidhjet e krijuara janë aty për t'i lejuar qytetarëve të kenë qasje më të mirë në shërbimet e drejtësisë, të ndjehen të vlerësuar dhe të kenë dëgjohen brengat e tyre. Iniciativa për Drejtësi Procedurale është një nga qasjet që vendos njerëzit në qendër që Projekti i USAID-it për Drejtësi e ka zbatuar në të gjitha Gjykatat Themelore dhe Gjykatën Kushtetuese. Drejtësia Procedurale nënkupton që kërkuesi i drejtësisë duhet të jetë në gjendje të ketë qasje të lehtë në shërbimet gjyqësore dhe të trajtohet me dinjitet.

SERBIAN

USAID-ov Pravosudni Projekat organizuje prvi samit o inovacijama u pravosuđu na Kosovu. Jednodnevni samit će biti prilika da se pokrene Mreža za inovacije u pravosuđu, i da se šira javnost upozna o značaju uvođenja inovativnih rešenja u pravosudni sistem, kao i o važnosti postavljanja ljudi/građana u središte ovih rešenja.

Mreža za inovacije u pravosuđu osnovana ranije ove godine je mehanizam koji okuplja pružaoce pravosudnih usluga, organizacije civilnog društva, preduzeća i međunarodne donatorske zajednice na jednom mestu kako bi im se omogućilo da razgovaraju o izazovima/problemima u pravosudnom sistemu na Kosovu i pronađu inovativne načine za rešavanje tih izazova/problema.

USAID je implementirao svoj globalni pristup pravosuđu usredsređenom na ljude u svim svojim aktivnostima kroz USAID-ov Pravosudni Projekat na Kosovu. Ovaj pristup ima za cilj da postavi ljude/krajnje korisnike u centar rešenja, što znači da su sva stvorena rešenja tu da omoguće građanima bolji pristup pravosudnim uslugama, da se osećaju cenjenim i da imaju glas. Inicijativa za procesnu pravdu je jedan od pristupa usredsređen na ljude koji Pravosudni Projekat sprovodi u svim osnovnim sudovima i Ustavnom sudu. Procesna pravda podrazumeva da tražiocu pravde bude omogućen lak pristup sudskim uslugama i da se prema njemu postupa dostojanstveno.

USAID

Justice Innovation Summit

Contact USAID